Så här behandlar Gate46 dina personuppgifter

Hej! Vi använder cookies

Vi använder cookies för att få webbsidan att fungera, personalisera innehåll och annonser och för att analysera trafiken på webbsidan. Vi delar också information om din användning av sidan med våra partners inom sociala medier, marknadsföring och analys.

Vi bryr oss om din integritet

När du besöker en webbsida kan den lämna information på eller hämta information om din browser, vanligtvis i form av cookies. Den här informationen kan avse dig eller dina enhetspreferenser, och används för det mesta för att få sidan att fungera så bra som du kan förvänta dig. Vanligtvis kan du inte direkt identifieras genom informationen, men du ges en anpassad upplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika rubrikerna nedan för att läsa mer och ändra våra standardinställningar. Om du blockerar vissa typer av cookies kan det påverka din upplevelse av webbsidan och vilka tjänster vi kan erbjuda. 

Denna integritetspolicy beskriver hur Gate46 behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vi på Gate46 värnar om den personliga integriteten. Vi behandlar alltid personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Med ”behandling” avses i princip all form av hantering av en personuppgift och kan exempelvis innefatta insamling, lagring, ändring, användning eller radering av sådan uppgift.

I denna policy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Gate46 tjänster eller produkter eller på annat sätt kommer i kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Gate46 AB, organisationsnummer 556739-9612, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter behandlas?

Gate46 har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Gate46. Gate46 kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Uppgifter som du lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår hemsida, ingår avtal med oss avseende tjänster eller varor, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Uppgifter för att fullgöra våra avtalsförpliktelser

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra rättigheter och skyldigheter enligt avtal.

Uppgifter från andra källor

Vi kan komma att samla och behandla uppgifter (personnamn, e-postadress och telefonnummer) i de fall din arbetsgivare har tecknat avtal och för att kommunikation med anledning av avtalet ska ske med dig, att tjänsten ska levereras till dig på uppdrag av din arbetsgivare eller för att utföra undersökningar med anledning av uppdraget på instruktion från din arbetsgivare.

4. I vilket syfte behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter främst för att kunna fullgöra våra förpliktelser och för att kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig.

Vi behandlar dina uppgifter för att:

– Fullgöra våra rättigheter och skyldigheter enligt avtal
– Administrera och tillhandahålla våra tjänster
– Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
– Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
– Fullgörande av våra rättsliga skyldigheter

5. Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra de rättigheter och skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

6. Laglig grund för behandling av personuppgifterna

Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt avtal. Detta sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke, fullgörande av avtal eller med stöd av ett berättigat intresse. För annan behandling som utförs har vi ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt tillhandahålla tjänster som är relaterade till vårt avtalsförhållande.

7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I den utsträckning det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning.

Dina personuppgifter kan främst komma att delas med:

– Företag som hjälper oss med vår betalningshantering, till exempel banker
– Företag som vi inhandlar varor och tjänster ifrån för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser (exempelvis leverantör av möbler, byggmateriel och inventarier)
– Företag som hjälper oss med arkivering
– IT-tjänster (nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
– Myndigheter – Ibland kan vi på grund av lag eller myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut personuppgifter

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Vi behandlar enbart personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och endast så länge som det behövs för avsett syfte. I den utsträckning det är möjligt begränsar vi vilka anställda som får ta del av olika typer av personuppgifter.

Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter l till tredje part.

Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Enligt dataskyddslagstiftningen har du som individ vissa rättigheter vid behandling av dina personuppgifter.

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling utan att det påverkar lagligheten av den behandling som skett för tiden innan återkallandet.

Invända mot behandling

Du har rätt att invända mot behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig kommunikationsutskick så som nyhetsbrev. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

I de fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies för att underlätta ditt surfande på sidan. Du kan läsa mer om användandet av Cookies på vår hemsida: www.gate46.se

Klagomål avseende vår behandling av personuppgifter

Skulle du inte vara nöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss till info@gate46.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, som för närvarande är Datainspektionen.

Uppdatering av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår privacy policy. Du hittar alltid den senaste versionen på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras.

Kontakta oss

info@gate46.se

Hitta till oss
Gate46 Sverige

Lilla Bantorget 11
111 23 Stockholm
Sweden

 

© Copyright Gate46 AB. 2010-2024
Site by Sweet
`